.

Ideellt Forum

Program  2 december 2022

 

09.00 – 09.30 Uppstart och frukostmingel

09.30 – 10.00 Hur ser civilsamhällets finansiering ut idag?
Inledningspass med fakta, perspektiv och utmaningar att ta med oss under dagens gemensamma diskussioner. Med bl.a. Erik Sjöstrand, Verksamhetschef för Ideell Arena och Charlotte Rydh, Generalsekreterare på Giva Sverige.

10.00 – 12.00 Rundabordssamtal Del 1:
Pass 1: Hur får vi syn på när och hur vi styrs av vår finansiering?
Vilka krav och outtalade förväntningar kommer med olika typer av finansiering. Vad händer med vårt handlingsutrymme och vår organisations uppdrag och idé? Vi gör en gemensam kartläggning utifrån våra organisationers olika förutsättningar.

Pass 2: Grader av frihet med offentlig finansiering  
De senaste åren har vi upplevt flera diskussioner om det offentliga stödet till civilsamhället. Det har handlat om förtroendekriser, nya krav och nya former för finansiering. Vad händer med offentliga bidrag framöver och hur styrda är civilsamhället av den?

11.50 – 12.50 Lunch

12.50 – 13.30 Parallella seminarier med PwC och Swedbank

  • Seminarium med Swedbank: Den moderna filantropin och civilsamhället
    Det har under ett antal år utvecklats en ny generation donatorer och filantroper. Ibland har pengarna ärvts från tidigare generationer, men inte sällan är det nya pengar som tjänats genom entreprenörskap. Drivkrafterna och metoderna kan variera, men det är inte ovanligt att donatorer vill etablera stiftelser för långsiktig påverkan. Inte sällan är målen besläktade med etablerade organisationer inom civilsamhället. Hur kan civilsamhället och den nya filantropin samverka för att uppnå gemensamma mål? Finns det utrymme för kunskaps- och erfarenhetsutbyte? Vilken roll kan banken spela i en sådan samverkan?

Medverkande:  Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank och Per Lundqvist, Stiftelsespecialist Swedbank

  • Seminarium med PwC: Är företag bättre än ideella aktörer på hållbarhet?
    Företagens arbete med hållbarhet utvecklas och deras kommunikation blir mer och mer professionell. Finns det en risk att ideella aktörer hamnar på efterkälken och att det innebär missade möjligheter till finansiering och samverkan med företag kring sina ändamål? Under seminariet talar vi om hur ökade krav på rapportering kring hållbarhet påverkar synsätt och beteenden hos beslutsfattare och finansiärer. Hur krav lätt flyttas från den sektor de var tänkta för, till andra sektorer och hur vad de krav som ställs på rapportering också påverkar vilka aktiviteter som anses viktiga att genomföra. PwC ger även konkreta och bra exempel på hur ideella aktörers hållbarhetsarbete kommuniceras och försöker hjälpa sektorn att bära ledartröjan!

Medverkande: Adam Kinnwall, Hållbarhetsrevisor på PwC, och Mårten Genfors, konsult inom hållbarhetsområdet

13.40 – 15.45 Rundabordssamtal Del 2:
Pass 3: Demokratiska aspekter och konsekvenser utifrån olika finansieringsmöjligheter
Vilka utmaningar uppstår för organisationer som är beroende av extern finansiering, när samarbetspartners och finansiärer blir alltmer känsliga för folkopinionen och ”stormar” i social media? Hur värnar vi det demokratiska utrymmet när varumärket överordnas ändamålet? Och hur agerar vi när civilsamhället själva råkar ut för ”de-platforming”?

Pass 4: Möjliga vägar framåt
Vilka strategier, gemensamma och enskilda, kan civilsamhället använda sig av för att skapa en mixad finansiering som lirar med våra organisationers uppdrag och som ger oss ett tydligt handlingsutrymme i relation till våra bidragsgivare.

15.50 – 16.00 Årets redovisning i den Ideella Sektorn
Årets vinnare koras av utmärkelsens jury. Här prisas en organisation som åstadkommit en framstående redovisning som, förutom att visa organisationens resultat och ställning på ett rättvisande sätt, också speglar dess ändamål och uppgift i världen.

16.00 – 16.30 Avslutningsmingel

 

ANMÄL DIG HÄR