.

IDEELLT FORUM 2022

MedaktöreR

 

Till årets konferens har vi  äran att presentera en mängd spännande och inspirerande medaktörer. Temat får året är Bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?. Medaktörerna kommer att ha olika roller så som samtalsinitierare, dokumenterare och ordinarie deltagare. Gemensamt för alla är det aktiva deltagandet under dagen. Möt några av de som medverkar under dagen. Nedan delar de delar med sig av sina tankar och förväntningar av årets Ideellt Forum.

Deltagare – Irina Rönnqvist

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?  

”Jag tycker att idéburna organisationer har flera viktiga roller i samhällsutveckling i stort, t.ex. som självständig röstbärare, opinionsbildare och demokratifrämjande. Idéburna organisationer bidrar därmed till ökad kunskap och bättre beslutsunderlag. Ett av Stadsmissions uppdrag är att vara i ständig rörelse, på väg, för att möta medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för förändring. Våra deltagare, människor i utsatthet och utanförskap, kan genom att delta i våra verksamheter påverka politikens innehåll och utformningen av offentliga beslut. Det betyder att vi kan samla medlemmarnas synpunkter i olika frågor, bearbeta dem internt i organisationen och därefter föra fram dem i olika sammanhang, såsom i berednings- och beslutsprocesser och den allmänna debatten och även utformning av offentliga bidrag.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022? 
”Det är mitt tredje Ideellt Forum och jag ser fram emot att få nya kunskaper från relevanta föreläsningar kring frågor som jag jobbar med. Det brukar vara välorganiserat event där besökarna kan träffa kollegor från andra organisationer för att uppleva gemenskap och delaktighet.”

Irina Rönnqvist jobbar som utvecklingsstrateg på Sveriges Stadsmissioner med fokus på offentliga bidrag och projektfinansiering. 

Deltagare – Karin Neuhaus

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?  
”Jag tror att civilsamhället vinner på att ha ett ständigt pågående samtal om dess relation till andra sektorer och sin omvärld, så även när det kommer till finansiering och de villkor den kan komma med. Att reflektera över oberoende och beroende är ett sätt att stärka och utforska sektorns särart och unika roll i samhället. Självständighet och oberoende är en bärande princip som vi tillsammans måste bevaka.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022?  
”Jag ser mycket fram emot att träffa kollegor från civilsamhället efter några år av pandemi! Det är också ett väldigt relevant och intressant tema och jag tycker att programmet i sin helhet är spännande, lite särskilt nyfiken är jag på samtalen om utmaningar som kan komma att uppstå i organisationers demokratiska styrprocesser som en effekt av extern finansiering.”

Karin Neuhaus jobbar som Generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet 

Föreläsare på PwC:s seminarium – Adam Kinnwall

Adam Kinnwall är hållbarhetsrevisor på PwC och arbetar med frågor som rör framtidens hållbarhetsrapportering och hur organisationer kan stärka dess hållbarhetsarbete. Adam har tidigare arbetet med utvecklingsfinansiering, civilsamhällesdialog och har ett starkt intresse för hållbarhet inom ideell sektor.

Adam Kinnwall kommer tillsammans med Mårten Genfors att tala på PwC:s seminarium kl 13.00

Föreläsare på PwC:s seminarium – Mårten Genfors

Mårten Genfors arbetar som konsult inom hållbarhetsområdet och stöttar organisationer och företag att identifiera och utveckla sina mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Han jobbade tidigare fokuserat mot PwC:s ideella kunder och var bland annat med och tog fram Giva Sveriges kvalitetskod. Han har även jobbat med humanitärt bistånd och katastrofberedskap i DRK, Etiopien och regionalt i Afrika för FN.

Mårten Genfors kommer tillsammans med Adam Kinnwall att tala på PwC:s seminarium kl 13.00

Moderator – Anna Magnusson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” viktig att resonera kring idag?

”Att fundera över vem som sätter agendan är oavsett organisation väldigt viktigt. Samtidigt är det kanske ändå viktigare att reflektera och fundera över frågan när man är ideell organisation och medlemsstyrd organisation. Som medlemsstyrd organisation agerar och fungerar du på medlemmarnas uppdrag. Sätter någon annan din agenda så behöver man fundera ett par varv och ser varför det blivit så.”

Vad ser du fram emot mest med Ideellt forum 2022?

”Att träffa massa smarta organisationsföreträdare med kloka insikter som delas med hjäta och engagemang. Det är ett väldigt utmanande läge för civilsamhället rent generellt. Omvärlden och inflationen påverkas oss alla och då än viktigare att det finns mötesplatser där vi får provtänka och utmanas tillsammans.”

Vad kan deltagande förvänta sig av arrangemanget?

”Många olika perspektiv på frågan om Vad finansiering och beroende av finansiärer gör med civilsamhällets organisationer? Vi planerar för både filosofiska och konkreta samtal och diskussioner. Alla deltagare kommer att vara aktiva under hela dagen så närvaro och fokus är givet.”

Anna Magnusson är moderator på Ideellt Forum 2022.

Samtalsinitierare – Anna Johansson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Frågan om civilsamhällets oberoende har aldrig varit mer central. Civilsamhället har ett viktig uppdrag att både granska och bilda opinion mot makthavare och beslutsfattare. Vi har också en röstbärande funktion gentemot medlemmar och rättighetsbärare. Civilsamhällets organisationer behöver därför kunna vara både obekväma och kontroversiella. Det är extra viktigt i en tid när allas lika värde och universella mänskliga rättigheter ifrågasätts. Om inte vi, så vem? Och om inte nu, så när?”

 

Anna har en fil.mag i internationell ekonomisk historia från Stockholms Universitet. Anna har arbetat som chef inom idéburen sektor i Sverige och Storbritannien i drygt 15 år och bland annat arbetat med frågor som rör social rättvisa, hemlöshet, asyl- och migrationsfrågor och för att motverka människohandel. Anna jobbar just nu som Generalsekreterare för Amnesty International. 

Samtalsinitierare – Erik Sjöstrand

 

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Från mitt perspektiv är det helt centralt att civilsamhällets organisationer har möjlighet i allt man gör utgå ifrån sitt unika uppdrag; den idé eller ideologiska övertygelse som människor samlats kring i just den specifika organisationen. En central utmaning som vi behöver samtala tillsammans kring är då hur vi i relation till olika typer av finansiärer och deras krav och förväntningar kan värna det handlingsutrymmet.”

 

Erik Sjöstrand är verksamhetschef för Ideell Arena. Han är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm där han verkat som forskare vid Stockholm Center for Civil Society Studies. Hans forskningsintresse har kretsat kring organisering och ledning av civilsamhällets organisationer med ett speciell fokus på civilsamhällets relation till staten. 

Samtalsinitierare – Negin Tagavi

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”För mig är mångfald och pluralism ett självändamål och svaret på hur vi frodas, innoverar och stärker Sverige för att möta sk ”wicked problems” och ”Black swans”. Mångfald och pluralism bygger ett starkt och sammanhållet samhälle.  Att det är svårt är ingen anledning att låta bli att verka för just mångfald och pluralism. Det handlar inte heller om att vara snäll utan att vara smart. Vårt diversifierade civilsamhälle är en av våra absoluta styrkor och bygger tillit. Om den mångfalden inte får växa fritt utan tvingas att anpassa sig till politiserande bidrag eller uppdragsgivares behov har vi gjort Sverige en riktig björntjänst”.

 

Negin Tagavi är utbildad diplomat och jurist och arbetar idag som biträdande VD på Fryshuset. Hon har ett starkt samhällsengagemang och drivs av kärlek genom att vara för förändring – till skillnad från mot någon eller något. Hennes engagemang kommer till uttryck genom hennes roll idag på Fryshuset och även i hennes styrelseuppdrag i Stockholms handelskammare och den nya oberoende myndigheten Institutet för Mänskliga rättigheter.

Samtalsinitierare- David Samuelsson

Varför är frågan ”bidragsgivare eller uppdragsgivare – vem sätter agendan för civilsamhället?” en viktig fråga att resonera kring idag?

”Frågan om vem som styr civilsamhället är avgörande och ställs alltmer på sin spets. Civilsamhället ska vara oberoende och politiker gillar att prata om armlängds avstånd, fritt och frivilligt. Men i realiteten möter vi starka tendenser både på nationell, regional och lokal nivå där samma politiker vill gå över mot olika slags uppdragsstyrning där civilsamhället får ersättning för att utföra ett uppdrag som myndigheterna definierar, styr och sätter gränser för. Den utvecklingen där civilsamhället tappar självständighet måste vi jobba ännu effektivare för att vända.”

David Samuelsson är ordförande på CIVOS och Generalsekreterare för Studieförbunden. Han är starkt engagerad i de förutsättningar och begränsningar som offentliga myndigheter ger civilsamhället som internmomsen, demokrativillkor och styrningen genom offentliga bidrag.  

Sidan uppdateras löpande.